#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

9 xem
1

Rồi sẽ đến ngày, bạn nhận ra: sản phẩm có phức tạp về mặt kĩ thuật đến mấy. Cũng vẫn có thể thua một sản phẩm đơn giản, với sứ mệnh lớn lao và chân thật

Tô Thái

Live Zalo