#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

0 xem
0

Làm việc mà không kiểm tra lại, nghĩa là bạn đang không YÊU việc mình đang làm. Tốt nhất, nếu không thích kiểm tra lại công việc, thì đừng làm việc đó nữa

Tô Thái

Live Zalo