Hẹn riêng ngay?

Khi sản phẩm phải cần đến hướng dẫn sử dụng, nghĩa là sản phẩm hỏng

Elon Musk