Hẹn riêng ngay?

Tào Tháo thì nói về sự khác nhau, của dựng nước và giữ nước. Còn Thái thì thấy tầm quan trọng thực sự, của cả Hải tặc và Hải Quân