Hẹn riêng ngay?

Muốn tiêu tiền, hãy não phẳng. Muốn kiếm được tiền, hãy làm gì đó. Muốn kiếm nhiều tiền, hãy tập trung

Tô Thái