Hẹn riêng ngay?

Dựng nước cần mạnh bạo. Giữ nước cần trung dung. Mỗi việc có phép riêng, không thể áp dụng chúng cho nhau

Tào Tháo. Tam Quốc diễn nghĩa, VTV, Tập 48, Trương Tùng dâng địa đồ, phút 11:30

Lời của Thái: cả hai, đều thống nhất,  dưới 1 ngọn cờ: năng lực “nhai” của tổ chức. Mọi thất bại, đều bắt nguồn từ lí trí thuần túy, mà quên mất cảm xúc thật của mình(tắt não),  thực sự muốn gì