#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

1 xem
0

Dựng nước cần mạnh bạo. Giữ nước cần trung dung. Mỗi việc có phép riêng, không thể áp dụng chúng cho nhau

Tào Tháo. (Trích đoạn trongTam Quốc diễn nghĩa, VTV, Tập 48, Trương Tùng dâng địa đồ, phút 11:30)

Trong thời buổi hiện đại:

  • Đã Kinh doanh thì tuyệt đối không được động nội bộ
  • Đã Nội bộ, thì tuyệt đối không được đi Kinh doanh (gặp khách hàng)
Live Zalo