Zalo

Rất ít người quan tâm đến đối thủ cạnh tranh. Một số, lại bị cạnh tranh quá nhiều, mà quên mất chính mình. Thái nghĩ, chỉ khi nào đến được sự độc quyền (như Rockerfeller), mới nên ghét cạnh tranh

Tô Thái