#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

0 xem
0

Chừng nào, những việc bạn làm, còn bị đa phần không thích (nhưng một số ít rất thích), thì thông thường, đó là biểu hiện, của một Starup thành công

Sam Atman (Y Combinator)

Live Zalo