Sau thành công thường là thất bại, bởi người ta lúc làm việc vì Ngày mai, không phải vì hôm nay. Sau thất bại thường thành công, bởi lúc này người ta đã rơi vào trạng thái: làm việc vì cảm xúc của ngay lúc này

Zalo Chat