#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

4 xem
0

Quan trọng, là bạn cần biết lí do, và cách làm, để sản phẩm trở nên dễ dàng.

Nếu bạn chỉ cần bán hàng thành công, bạn chỉ cần cung ứng một sản phẩm đủ tốt. Còn nếu bạn muốn: khách hàng yêu bạn, giới thiệu bạn, thì sản phẩm phải: dễ dàng.

1 bình luận

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo