Hẹn riêng ngay?

Nếu bỏ phiếu, đa phần bản năng chúng ta đều quá thiên lệch về mong muốn một hệ thống mở. Nó vui vẻ, thú vị, và có vẻ có phần cho tất cả mọi người. Nhưng, điểm mạnh của một hệ thống đóng, là: vững chắc, ổn định, và làm được những thứ phức tạp. Hãy biết: khi nào cần mở, và khi nào cần đóng

Tô Thái

Here is Content