Tiêu chuẩn tác nghiệp

Tiêu chuẩn giảng viên

Giảng viên cần bắt buộc đạt các tiêu chuẩn trong bảng này mới được dạy học

Tiêu chuẩn học viên

Học viên cần hoàn thành toàn bộ tiêu chuẩn sau để tốt nghiệp lớp học Tô Thái Growth Hacking

Tiêu chuẩn sư phạm

Một buổi học cần có đầy đủ thành phần như sau. Học vơi mới học thành tài

Ghi chú

Bảng kiểm tra tác nghiệp có tác dụng làm điều kiện điều kiện đầu vào bắt buộc với giảng viên, tiêu chuẩn đầu ra của học viên. Và Tiêu chuẩn sư phạm trong khi dạy học