Zalo

TOC – Điểm hạn chế

Mọi việc kinh doanh bế tắc, thực chất bị chả trở, bởi một (và chỉ một) điểm yếu nhất. Nhận thức ra điểm này, khắc phục nó, là chiến lược kinh doanh khôn ngoan

Gửi một người bạn
Tiếp theo