#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

0 xem
0

TOC – Điểm hạn chế

Mọi việc kinh doanh bế tắc, thực chất bị chả trở, bởi một (và chỉ một) điểm yếu nhất. Nhận thức ra điểm này, khắc phục nó, là chiến lược kinh doanh khôn ngoan

Live Zalo