#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

6 xem
1

Tạm gọi là: Giáo phái không Giáo chủ

Bạn nghĩ cần Kĩ năng quản trị, khả năng lãnh đạo, hay thu phục nhân tâm ư? Sorry, *** có đâu. Nhưng mà cũng công nhận ông Founder cứng.

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo