#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

11 xem
1
1_4VwYKn4saUuds2sN25yhCQ

Paul Graham Quote

Bạn hãy xem, Trùm của Blitz Scaling (tăng trưởng thần tốc), thực chất lại tăng trưởng bằng cách nào. Qua một số câu nói của ông ấy

Link: Paul Gramham Quote

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo