Hẹn riêng ngay?

Hoàn hảo, là khi không còn gì có thể bỏ

Coder Rule