#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

1 xem
1

Cái giá của Hưởng thụ là Tiền bạc. Cái giá của Tiền bạc, là ai đó mua hàng của mình. Cái giá của ai đó mua hàng, là Vô Vi. Cái giá của Vô Vi, là: Tài năng, Trí tuệ, và Trái tim

Tô Thái

Live Zalo