#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

2 xem
0

Ai mà biết tại sao ông trời lại bất công như vậy?

Động cơ để có kết quả với việc mình làm: nó rất khó tìm ra. Nó ẩn khuất dưới tầng tầng lớp lớp dữ kiện. Nếu không tìm ra nó, bạn rất khó bền vững: chỉ có thể tình cờ thành công, chứ không lặp lại thành công được

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo