Bonus: #TTGH - Live Action (Thực chiến)

Một lần nữa: Hành động không quan trọng bằng Cảm xúc. Nhưng mà: Cảm xúc tốt, thì cũng phải được triển khai, trên một số Công cụ

Video này có
  • Tầm quan trọng của Co-Founder (Tướng)0:00
  • Yêu cầu với Tướng2:48
  • Kết cấu chiến dịch thăm dò4:36
  • Khai thác 3C9:30
  • Điều tra 3C16:00
  • Content Kiểm toán22:37
  • Chatbot34:22
  • Thang sản phẩm35:26
  • Xử lý tiêu đề chiến thắng40:00
Điều gì Tiếp theo?

Chờ cuộc gọi từ #TTGH, nếu chúng ta phù hợp.

Hoặc, bạn có thể gọi ngay #TTGH lúc này. Thông tin liên hệ ở trang “Liên hệ”

Hãy lắng nghe trái tim bạn

Về trang chủ
Zalo Nhóm Kín