Zalo

Tương lai thì dễ sập. Quá khứ thì ù lì. Tương lai + hiện tại + Quá khứ = thống trị

Tô Thái

Gửi một người bạn