Hẹn riêng ngay?

Thực tiễn: trong ngắn hạn, thì làm việc là việc của mình, còn thắng thua là việc của trời. Trong dài hạn, thì chỉ cần chiến lợi phẩm của lần thắng, nhiều hơn số thua, thì đó là thắng lợi cuối cùng. Không cái gì là chắc chắn, vậy mà người ta vẫn cứ phải bước tiếp. Không cái gì nên bất biến, vậy cuối cùng, cái gì bất biến được. Lúc này, nên chỉ còn lại trái tim của chính mình, chứ chẳng thể giải thích nữa

Luận về thành bại ngắn hạn

Bại, để biết được đâu là chân ái

Bại, để củng cố nội lực cốt lõi hơn

Bại, để biết là mình đang không có cảm xúc tốt

Biết cái gì đó, để làm, đo lường thành bại. Hay không biết làm gì cả, cái nào tốt hơn