• Muốn giàu bền vững và to lớn phải có nội lực tương xứng. Muốn có nội lực đủ lớn cần học liên tục. Muốn học liên tục phải thấy phù hợp. Muốn thấy phù hợp phải bảo vệ chúng trước thù trong giặc ngoài. Muốn chiến thắng thù trong giặc ngoài phải có quyết đoán. Muốn có quyết đoán cần nghiền ngẫm suy tư.
    Cuối cùng thì, không có gì quý hơn độc lập, dù…Đọc thêm

    Ảnh hồ sơẢnh hồ sơẢnh hồ sơ thích

Nhóm kín