Biết 3C là một chuyện. Think nó khó lắm

Thầy bán thêm đi. Em thích lắm

Áo chất chơi người dơi

Xin đợi...

Về tôi

Tô Thái

Lập trình viên

Làm 14h, nghĩ 2h, mỗi ngày, trong 9 tháng, để xây dựng hạ tầng này

Nhóm kín