• Ảnh hồ sơ của Tô Thái

    Tô Thái

    4 tháng. 1 tuần trước

    Các bạn làm kĩ thuật, nên cố gắng làm nó vì mình, đừng làm nó vì thể hiện mình hơn người.
    Các bạn kinh doanh, nên có kĩ thuật trong người

Về tôi

Tô Thái

Lập trình viên

Làm 14h, nghĩ 2h, mỗi ngày, trong 9 tháng, để xây dựng hạ tầng này

Nhóm kín