• Ảnh hồ sơ của Tô Thái

    Tô Thái

    5 tháng. 2 tuần trước
    Trong DevOps, mức độ Load CPU tỷ lệ nghịch với quy mô hệ thống: CPU phải load càng nhiều, hệ thống càng không thể lớn

    Tô Thái

    Ảnh hồ sơẢnh hồ sơ thích

Về tôi

Tô Thái

Lập trình viên

Làm 14h, nghĩ 2h, mỗi ngày, trong 9 tháng, để xây dựng hạ tầng này

Nhóm kín