• Ảnh hồ sơ của Tô Thái

    Tô Thái

    8 tháng. 2 tuần trước

    Tại sao chúng ta ghét dồn tâm, cho 1 thứ? Nghĩ là sẽ chết đói trước mắt, sợ thiệt thòi, không muốn cho đi quá nhiều

    Ảnh hồ sơ thích

Về tôi

Tô Thái

Lập trình viên

Làm 14h, nghĩ 2h, mỗi ngày, trong 9 tháng, để xây dựng hạ tầng này

Nhóm kín