Trước khi, Thái nói về lớp học Tô Thái Growth Hacking. Thì Thái muốn biết vấn đề trong quá trình kinh doanh, quảng cáo của bạn trước. Vì nếu bạn không có vấn đề thì không cần tới lớp học này.
Vấn đề của bạn đang gặp là?