Hẹn riêng ngay?

Khí mềm + kĩ năng cứng, là đáng sợ nhất trên đời. Thái nghĩ vậy. Khi hai cái đó giao thoa, không biết sự khủng khiếp đến mức nào

Tô Thái