#Courses

#GVS – Sandbox

Sandbox là một Website Giả lập, giống hệt với Hệ thống #GVS.

Gồm: tất cả tính năng, khả năng chịu tải, thiết kế, nội dung, sự mượt mà đều được nhân bản sang đây

Bạn có thể dùng Sandbox #GVS, để thử nghiệm cách dùng hệ thống.

Sandbox #GVS được tự động khôi phục về mặc định: sau 1h dùng thử của bạn.

Truy cập #GVS Sandbox

Tên sandbox: https://demo.growth.vn

Tài khoản quản trị: demo

Mật khẩu: demo@123#

Vào Sandbox

Live Zalo