Phần 1: Giới thiệu

Phần 2: Sai lầm thường gặp

Phần 3: Bài tập thực hành

Phần 4: Củng cố kĩ năng

Ví dụ mẫu Google Keep của thầy giáo

Thầy giáo thường dùng Google Keep trong 3 thứ (đây là tự nhiên, không phải theo đuổi)

  • Liệt kê các việc cần làm/muốn làm trong ngày (dù nhỏ nhất như tắm, gội đầu)
  • Điều đang muốn làm/muốn có(chân thành)
  • Điều không hài lòng muốn giải quyết
  • Điểm yếu (nhỏ nhất), trong công việc của mình

Hỗ trợ trong ngày

3 kiểm tra trước học

  • Học 3h/ngày, vào giờ cố định chưa?
  • Học tại nơi không có người ngồi cạnh chưa?
  • Tắt Mobile chưa?
  • Có tư duy phản biện chân thành chưa?
  • Bật chế độ não tập trung để làm bài chưa?