Phần 1: Giới thiệu

Phần 2: Sai lầm thường gặp

Phần 3: Bài tập thực hành

Phần 4: Củng cố kĩ năng

Sai lầm thường gặp với Google Keep

Sai lầm thường gặp với Google Keep

  • Không dùng (vì quen não phẳng, muốn trôi theo cảm xúc, trốn tránh cho tự nhiên)
  • Không cảm thấy có vấn đề gì mà dùng (vì không biết cách đặt câu hỏi tìm vấn đề)
  • Rập khuôn máy móc(vì thầy bảo thế)

Ở phần bài tập tới, Thái sẽ giúp bạn khắc phục 3 sai lầm này

Hỗ trợ trong ngày

3 kiểm tra trước học

  • Học 3h/ngày, vào giờ cố định chưa?
  • Học tại nơi không có người ngồi cạnh chưa?
  • Tắt Mobile chưa?
  • Có tư duy phản biện chân thành chưa?
  • Bật chế độ não tập trung để làm bài chưa?