#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

107 xem
1

Chỉ có khủng hoảng, mới giúp con người lớn lên

Thứ mà người thuần Marketing bán hàng có thể không có: là BẢN LĨNH kinh hồn. Thứ mà người thuần bản lĩnh có thể không có: là khoa học kĩ thuật học thuật.

Live Zalo