Hẹn riêng ngay?

Chỉ có Chính Trị là trường tồn. Kinh doanh chỉ là thời điểm

Tô Thái