Diễn đàn


Diễn đànLàm sao để nhân viên tập trung
Tô Thái Nhân viên, 3 tháng

Mình thấy bán hàng cho khách không khó, cạnh tranh không khó, vậy mà làm sao để nhân viên tập trung đây mọi người

3 Mới nhất
Tô Thái Nhân viên, 3 tháng

Lựa chọn. Chấm hết

Tô Thái Nhân viên, 3 tháng

Gì nữa

Tô Thái Nhân viên, 3 tháng

Lựa chọn lần 2

Danh mục diễn đàn

Chung
Đóng góp

Nhóm kín