TOC – Điểm hạn chế

Mọi việc kinh doanh bế tắc, thực chất bị chả trở, bởi một (và chỉ một) điểm yếu nhất. Nhận thức ra điểm này, khắc phục nó, là chiến lược kinh doanh khôn ngoan

Smac

Là một bộ triết lý, được viết thành văn bản, của riêng bạn. Nó được lưu trong Google Keep, để bạn mở ra, kiểm tra lại mình hàng ngày, xem có đi lệch giá trị cốt lõi không. Smac thường được cấu tạo bởi 2 thành phần: kinh nghiệm thành bại của bạn trong quá khứ, và triết lý bạn học được sau này. Có Smac, tâm lý của mỗi người có chỗ dựa. Thay vì sợ hãi, nghĩ linh tinh, chúng ta kiểm điểm, xem mình đúng Smac chưa đã