Zalo

Tư tưởng

TTGH muốn nói thêm, những điều đang chi phối tư tưởng của mình, giúp bạn xác định rõ hơn đang có gì trong đầu TTGH, và có phù hợp hay không?

Hướng dẫn: Ấn vào tư tưởng bạn thấy phù hợp, để xem đầy đủ

  • TOC – Điểm hạn chế

    Mọi việc kinh doanh bế tắc, thực chất bị chả trở, bởi một (và chỉ một) điểm yếu nhất. Nhận…
    5 tháng trước
  • Smac

    Là một bộ triết lý, được viết thành văn bản, của riêng bạn. Nó được lưu trong Google Keep, để…
    5 tháng trước