Zalo

Cạnh tranh

Tới bến. Từng Founder. (Và tầng tư duy đủ sâu, để tới bến được)

Khác

TTGH

Kết quả đầu ra

Chỉ hứa & vẽ (không lường được khó khăn)

Cam kết, bằng tiêu chuẩn. Xem trang: Định giá

Số lượng học viên

Không giới hạn

4-7 học viên/khóa. Không hơn một người

Thời lượng học

8 buổi

3 tháng. 20-24 buổi

Kiểm tra học tập

Không. Hoặc rất ít

Liên tục từng Module. Và 3 bài kiểm tra lớn

Khả thi

Mang nặng tính giải thích, không có checklist thực hành và kiểm tra chất lượng.

Với mỗi Moduln gồm 6 phần: định nghĩa, giải thích, ví dụ mẫu, mô tả, checklist, thực hành, kiểm tra.

Con người

Không quan tâm. Chỉ dạy kĩ năng

Con người – Sản phẩm- Growth Hacking

Nội dung (content)

Tâm lý chiến

Kiểm toán 3C (con số: cạnh tranh, sinh tồn, và hậu quả)

Sản phẩm

Không quan trọng bằng chiêu bán hàng

Sản phẩm siêu hạng (3C) thì không cần bán hàng

Công cụ

Ngại tới bến công cụ

– FB Ad (122 nhóm)
– Content: Kiểm toán 3C
– Chatbot : 4 câu hỏi
– GG Sheet: lưu data

Bán hàng

Dồn khách vào đường cùng

Bán hàng: sale 5T

Sau bán (chăm sóc khách cũ)

Không có. Vì bán một lần còn chưa xong, và ít dám quay lại

– Tới bến từng khách hàng
– Website: là thứ bạn đang nhìn
– Content B2B: 30 dạng chủ đề (sách trắng, Video Present, Ask me Anything)
– Event: Gửi qua chatbot, email, mobile notice
– (Sau: Ad khác: Zalo Ad, GDN)

Nội lực

Thuần cầm tay chỉ việc hoặc vô vàn triết lý

Con người 3 đặc tính: Smac (bất biến) , Don’t Scale (không tăng trưởng,), và Nội suy (tìm vấn đề, điểm yếu, rủi ro)

Bền vững

Chỉ quan tâm kết quả

Quan tâm: bền vững, khả thi và không chấp Quả (mới có Quả)

Giáo án

Tùy cơ ứng biến

Bất biến cốt lõi. Tùy cơ ứng biến cách truyền tải.

Tiếp theo: Tư tưởng bổ sung

Những tư tưởng phụ trợ, làm mềm cho kiến thức cứng của giáo án  Tư tưởng >