#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

3 xem
0

Cả tôi và người đó, sẽ gặp rắc rối lớn

Bạn chỉ có thể phát triển, khi đi cùng với những người, ít nhất là có khả năng chịu trách nhiệm ngang với bạn trở lên. Nếu bạn sẵn sàng cứu vớt, những mảnh đời vô hồn, bạn sẽ biết cái gọi là sự tàn phá, của bản năng con người.

Live Zalo